Entertaining Stories & Opinions
  • የኔ ውድ …

    ይህንን ደብዳቤ የምፅፍልሽ በአበባ ያሸበረቀ መናፈሻ ውስጥ ተቀመጬ ነው… ለማለት አልደፍርም፡፡ ይህቺ ደብዳቤ የተወለደችው በኔ..


  • ዲዮጋን

    ዲዮጋን ጥንታዊ የግሪክ ፈላስፋ ነበር፡፡ በ 412 ወይም 404 ዓመተ አለም እንደተወለደ ይታሰባል፡፡ ዲዮጋን የ<cynicism> ፍልስፍና..